ما و جامعه اطلاعاتی
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه ره آورد نور، سال سوّم، شماره ششم، بهار 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی